Iran spre­man i za “mak­si­ma­lan” od­go­vor Izra­e­lu

Sko­ro po­lo­vi­nu dro­no­va ko­je je lan­si­rao Te­he­ran obo­ri­li su Ame­ri­kan­ci.

Instalirajte našu iOS ili Android aplikaciju
Foto: Printscreen Twiter

Iran­ski pred­sed­nik Ebra­him Ra­i­si po­hva­lio je di­plo­mat­ski i voj­ni sek­tor u ze­mlji za in­ter­ak­ci­ju i ko­or­di­na­ci­ju u spro­vo­đe­nju ne­dav­ne uz­vrat­ne ope­ra­ci­je pro­tiv, ka­ko je na­veo, „voj­nih ci­lje­va izra­el­skog re­ži­ma na oku­pi­ra­nim te­ri­to­ri­ja­ma”.

„Moć­na, isto­rij­ska i po­bed­nič­ka ope­ra­ci­ja iran­skih oru­ža­nih sna­ga je od­go­vor na agre­siv­ne ak­ci­je ci­o­ni­stič­kog re­ži­ma pro­tiv kon­zu­lar­nog ode­lje­nja iran­ske am­ba­sa­de u Si­ri­ji. Islam­ska Re­pu­bli­ka Iran je na vr­hun­cu svo­je mo­ći i ve­li­či­ne, a ovim po­no­snim či­nom, po­red is­pu­nje­nja obe­ća­nja o ka­žnja­va­nju ne­pri­ja­te­lja i agre­so­ra, dir­nu­ta su sr­ca na­ro­da sve­ta, islam­skog na­ro­da i po­tla­če­nog na­ro­da Pa­le­sti­ne”, re­kao je Ra­i­si na sed­ni­ci vla­de, ja­vlja agen­ci­ja Ta­snim.

Iran je u no­ći iz­me­đu su­bo­te i ne­de­lje lan­si­rao sto­ti­ne pro­jek­ti­la i dro­no­va pre­ma Izra­e­lu, u znak od­ma­zde za va­zdu­šni na­pad na iran­ski kon­zu­lat u Da­ma­sku 1. apri­la, u ko­jem je ubi­je­no se­dam iran­skih voj­nih ko­man­da­na­ta u Si­ri­ji, pod­se­ća Tan­jug. Izra­el ni­je pri­znao, ali ni de­man­to­vao da je iz­veo taj na­pad na di­plo­mat­sko pred­stav­ni­štvo u su­sed­noj Si­ri­ji.

Ame­rič­ke sna­ge uz po­dr­šku ra­za­ra­ča Evrop­ske ko­man­de SAD uni­šti­le su vi­še od 80 dro­no­va i naj­ma­nje šest ba­li­stič­kih pro­jek­ti­la usme­re­nih na Izra­el iz Ira­na i Je­me­na u no­ći iz­me­đu su­bo­te i ne­de­lje, sa­op­šti­la je Cen­tral­na ko­man­da SAD. Osam­de­set bes­pi­lot­nih le­te­li­ca či­ni sko­ro po­lo­vi­nu od 170 dro­no­va za ko­je Izra­el­ske od­bram­be­ne sna­ge tvr­de da ih je Iran is­pa­lio na Izra­el.

Vi­so­ki pred­stav­nik EU za spolj­nu po­li­ti­ku i bez­bed­nost Đu­zep Bo­relj ju­če je iz­ja­vio da Bli­ski is­tok sto­ji na ivi­ci pro­va­li­je i po­zvao na de­e­ska­la­ci­ju su­ko­ba iz­me­đu Izra­e­la i Ira­na.

„Mi smo na ivi­ci pro­va­li­je i mo­ra­mo da se uda­lji­mo od nje. Mo­ra­mo da na­ga­zi­mo koč­ni­ce i kre­ne­mo una­zad”, re­kao je on za špan­sku ra­dio-sta­ni­cu On­da se­ro.

Oce­nio je da je „mo­žda ne­ko­me u in­te­re­su” iz­bi­ja­nje ši­reg re­gi­o­nal­nog ra­ta na Bli­skom is­to­ku ko­ji bi one­mo­gu­ćio za­u­sta­vlja­nje voj­nih de­lo­va­nja u po­ja­su Ga­ze.

S dru­ge stra­ne, iran­ski mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Ho­se­in Ami­rab­do­la­hi­jan iz­ra­zio je na­du da će Evrop­ska uni­ja iz­ne­ti efi­ka­snu ini­ci­ja­ti­vu za za­u­sta­vlja­nje su­ko­ba u po­ja­su Ga­ze, iz­ra­ziv­ši sprem­nost Ira­na da do­pri­ne­se uspe­hu ta­kvog re­še­nja. On je u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru s Bo­re­ljom re­kao da na­pad Izra­e­la na iran­ske sa­ve­to­dav­ne sna­ge an­ga­žo­va­ne u bor­bi pro­tiv te­ro­ri­zma u Si­ri­ji i oru­ža­ni na­pad na iran­ske di­plo­mat­ske objek­te u Da­ma­sku pred­sta­vlja­ju oči­gled­no kr­še­nje Beč­ke kon­ven­ci­je i ja­san pre­la­zak iran­skih cr­ve­nih li­ni­ja.

Na­veo je da Iran, u sve­tlu „di­plo­mat­ske ne­ak­tiv­no­sti Uje­di­nje­nih na­ci­ja i Sa­ve­ta bez­bed­no­sti u iz­da­va­nju iz­ja­ve ko­jom se osu­đu­je ta ak­ci­ja”, ni­je imao iz­bo­ra ne­go da uz­vra­ti Izra­e­lu u „gra­ni­ca­ma le­gi­tim­ne od­bra­ne”. Ami­rab­do­la­hi­jan je oce­nio da je ope­ra­ci­ja uspe­šna i do­dao da je iz per­spek­ti­ve Ira­na pre­ne­ta po­ru­ka da je stvar za­vr­še­na, ali da će, ako Izra­el pri­beg­ne me­ra­ma od­ma­zde, od­go­vor Ira­na bi­ti „tre­nu­tan, op­se­žan i mak­si­ma­lan”.

Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja je od­ba­ci­la tvrd­nju Ira­na da je Te­he­ran pre na­pa­da na Izra­el oba­ve­stio Za­pad o pred­sto­je­ćem na­pa­du iz va­zdu­ha na izra­el­sku te­ri­to­ri­ju, iz­ja­vio je port­pa­rol bri­tan­skog pre­mi­je­ra Ri­ši­ja Su­na­ka. Iran­ski šef di­plo­ma­ti­je Ami­rab­do­la­hi­jan re­kao je u ne­de­lju da je Iran 72 sa­ta una­pred oba­ve­stio su­sed­ne ze­mlje i izra­el­skog sa­ve­zni­ka SAD da će na­pa­sti Izra­el.

Na zah­tev Izra­e­la odr­ža­na je sed­ni­ca Sa­ve­ta bez­bed­no­sti UN. Izra­el­ski am­ba­sa­dor Gi­lan Er­dan iz­ja­vio je tom pri­li­kom da je Iran na­pa­dom na nje­go­vu ze­mlju pre­kr­šio Po­ve­lju UN i me­đu­na­rod­no pra­vo i po­zvao Sa­vet bez­bed­no­sti da uve­de do­dat­ne sank­ci­je Te­he­ra­nu.

Iran­ski am­ba­sa­dor po­zvan je ju­če u Mi­ni­star­stvo spolj­nih po­slo­va Jor­da­na zbog, ka­ko je sa­op­šti­lo jor­dan­sko mi­ni­star­stvo, uvre­dlji­vih iz­ja­va Te­he­ra­na o sta­vu jor­dan­skog ru­ko­vod­stva pre­ma Izra­e­lu.

Stal­ni pred­stav­nik Ira­na pri UN Amir Sa­id Ira­va­ni re­kao je da UN ni­su is­pu­ni­le svo­ju du­žnost da odr­že me­đu­na­rod­ni mir i bez­bed­nost. „Iran je is­ko­ri­stio svo­je pra­vo na sa­mo­od­bra­nu na­kon što SAD, Fran­cu­ska i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja ni­su do­zvo­li­le SB UN da pri­hva­ti iz­ja­vu o na­pa­du Izra­e­la na iran­ski kon­zu­lat u Da­ma­sku, iz­ja­vio je on. „Ru­si­ja je pred­lo­ži­la sa­op­šte­nje ko­jim bi bio osu­đen zlo­čin, a ko­je su po­dr­ža­le Ki­na, Al­žir i mno­ge čla­ni­ce, ali su ga blo­ki­ra­le SAD, Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja i Fran­cu­ska, na­veo je Ira­va­ni.Izvor: Politika.rs

Komentari (0)

    Trenutno nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!

Ostavite komentar