Srp­ska se spre­ma za sa­mo­stal­no spro­vo­đe­nje iz­bo­ra

RS će u no­ve iz­bo­re ući s no­vom struk­tu­rom op­štin­skih i grad­skih iz­bor­nih ko­mi­si­ja, kao i no­vom struk­tu­rom Re­pu­blič­ke iz­bor­ne ko­mi­si­je, tvr­di Mi­lo­rad Do­dik

Instalirajte našu iOS ili Android aplikaciju
Foto: Printscreen/youtube

U sklo­pu naj­no­vi­jih ko­ra­ka u ve­zi s iz­bor­nim pro­ce­som, Vla­da Re­pu­bli­ke Srp­ske po­zva­la je grad­ske i op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je u tom en­ti­te­tu da pod­ne­su ostav­ke. Ova ini­ci­ja­ti­va deo je ši­reg pla­na ko­ji pred­vi­đa ime­no­va­nje no­vih lo­kal­nih ko­mi­si­ja na­kon do­no­še­nja Iz­bor­nog za­ko­na Re­pu­bli­ke Srp­ske, či­je usva­ja­nje se oče­ku­je to­kom ovog me­se­ca.

Na­kon po­zi­va Vla­de RS, pred­sed­nik Re­pu­blič­ke iz­bor­ne ko­mi­si­je (RIK) Oli­ver Bla­go­je­vić na­ja­vio je da će u če­tvr­tak, 10. apri­la, pod­ne­ti ostav­ku na ovu du­žnost, a da će na­kon sed­ni­ce ima­ti in­for­ma­ci­ju o po­stu­pa­nju osta­lih šest čla­no­va RIK-a.

Si­tu­a­ci­ja u ve­zi s iz­bor­nim pro­ce­som za­kom­pli­ko­va­la se na­kon što je (ne)ime­no­va­ni su­per­vi­zor Kri­sti­jan Šmit na­met­nuo iz­me­ne Iz­bor­nog za­ko­na BiH i nji­ma cen­tra­li­zo­vao ovla­šće­nja Cen­tral­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je (CIK) BiH i isto­vre­me­no uveo teh­nič­ka po­bolj­ša­nja tran­spa­rent­no­sti pro­ce­sa, uz još ne­ke od­red­be ko­je se od­no­se na za­bra­ne kan­di­do­va­nja.

U Srp­skoj ne pri­hva­ta­ju auto­ri­tet Šmi­ta, pa je Skup­šti­na RS po­zva­la po­li­tič­ke pred­stav­ni­ke u BiH da u Par­la­men­tu BiH sa­mi do­go­vo­re i do­ne­su iz­me­ne Iz­bor­nog za­ko­na BiH, od­ba­civ­ši ok­tro­i­sa­na re­še­nja kao ne­pri­hva­tljiv mo­del po­na­ša­nja u su­ve­re­noj ze­mlji. Ko­men­ta­ri­šu­ći od­lu­ku Vla­de RS, pred­sed­nik Mi­lo­rad Do­dik je re­kao da će Srp­ska „u no­ve iz­bo­re ući s no­vom struk­tu­rom op­štin­skih i grad­skih iz­bor­nih ko­mi­si­ja, kao i no­vom struk­tu­rom Re­pu­blič­ke iz­bor­ne ko­mi­si­je”. „Ni­ko ne ka­že da po­sto­je­ći čla­no­vi ne­će bi­ti deo no­ve struk­tu­re, ali re­še­nja ko­ja do­bi­ju iz Sa­ra­je­va mo­gu da zgu­žva­ju. Što se ti­če no­vih re­še­nja, va­ži­će sa­mo ona ko­ja će iz­da­ti Re­pu­blič­ka iz­bor­na ko­mi­si­ja, ko­ja će bi­ti iza­bra­na i ko­ja će bi­ra­ti no­vu struk­tu­ru”, ka­že Do­dik. Pred­sed­nik Sa­ve­za op­šti­na i gra­do­va Re­pu­bli­ke Srp­ske Lju­bi­ša Ćo­sić sma­tra da ne­će bi­ti pro­ble­ma u spro­vo­đe­nju iz­bo­ra u Srp­skoj, oce­niv­ši da RS ima sve mo­guć­no­sti da spro­ve­de iz­bo­re na svo­joj te­ri­to­ri­ji. Pod­se­ća da su op­štin­ske i grad­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je i do sa­da spro­vo­di­le sve ak­tiv­no­sti u ve­zi s iz­bo­ri­ma, a iz­bor­ni ma­te­ri­jal po­tom do­sta­vlja­le CIK-u BiH. Dok bi, ka­že on, po no­vom za­ko­nu taj ma­te­ri­jal do­sta­vlja­li Re­pu­blič­koj iz­bor­noj ko­mi­si­ji. Vla­sti u RS tvr­de da su opre­de­lje­ne da spro­ve­du iz­bo­re na svo­joj te­ri­to­ri­ji i pod­se­ća­ju da je CIK su­štin­ski di­rekt­no nad­le­žan sa­mo za pro­ces bi­ra­nja Pred­sed­ni­štva BiH i Pred­stav­nič­kog do­ma par­la­men­ta BiH.

U Ba­nja­lu­ci na­vo­de da će, uko­li­ko ne bu­de po­vu­če­na Šmi­to­va in­ter­ven­ci­ja i ako bo­šnjač­ke par­ti­je i da­lje bu­du od­bi­ja­le po­ziv za do­go­vor o iz­me­na­ma Iz­bor­nog za­ko­na BiH, Srp­ska sa­mo­stal­no spro­ve­sti iz­bo­re, bez ob­zi­ra na to da li će oni bi­ti pri­hva­će­ni od pred­stav­ni­ka po­je­di­nih ze­ma­lja.

Ćo­sić ka­že i da re­i­me­no­va­nje iz­bor­nih ko­mi­si­ja „pred­sta­vlja pri­pre­mu za lo­kal­ne iz­bo­re ko­ji do­la­ze za ne­što ma­nje od šest me­se­ci, u skla­du s ne­dav­no usvo­je­nim Na­cr­tom Iz­bor­nog za­ko­na RS”. „Tre­ba da poč­ne­mo s pri­pre­ma­ma za iz­bo­re. Sle­de­ća fa­za je usva­ja­nje sa­mog za­ko­na. Ovo ra­di­mo ka­ko bi­smo ot­klo­ni­li ne­do­stat­ke de­lo­va Iz­bor­nog za­ko­na BiH na­met­nu­tih od sa­mo­zva­nog vi­so­kog pred­stav­ni­ka, ko­ji su za nas ne­pri­hva­tlji­vi. Mo­ra­mo iz­be­ći du­a­li­zam, to jest si­tu­a­ci­ju da ima­mo čla­no­ve iz­bor­nih ko­mi­si­ja ko­ji su iza­bra­ni po za­ko­nu ko­ji ne­će bi­ti pri­me­njiv u Srp­skoj. No­vi za­kon RS pro­pi­sa­će na­čin bi­ra­nja iz­bor­nih ko­mi­si­ja, ko­je su se do sa­da bi­ra­le pu­tem skup­šti­na op­šti­na i gra­do­va. Na­da­mo se da će se svi oda­zva­ti po­zi­vu, oni ko­ji to ne ura­de ve­ro­vat­no će bi­ti raz­re­še­ni ade­kvat­nim od­lu­ka­ma lo­kal­nih par­la­me­na­ta”, re­kao je Ćo­sić za Ra­dio-te­le­vi­zi­ju RS. On pro­ce­nju­je da će zah­tev Vla­de RS bi­ti spro­ve­den u na­red­nih de­se­tak da­na.

„Na­še op­štin­ske i grad­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je su na te­re­nu pu­tem bi­rač­kih od­bo­ra spro­vo­di­le sve ak­tiv­no­sti oko iz­bo­ra. Sve što se za­vr­ši kod nas u RS, sla­to je u CIK BiH (u Sa­ra­je­vo) na ve­ri­fi­ka­ci­ju. Ni ovog pu­ta ne­će bi­ti pro­blem da ko­mi­si­je spro­ve­du sav po­sao i na­kon to­ga sve do­sta­ve Re­pu­blič­koj iz­bor­noj ko­mi­si­ji (u Ba­nja­lu­ci), ko­ja će ce­li pro­ces ve­ri­fi­ko­va­ti i za­vr­ši­ti u skla­du s Iz­bor­nom za­ko­nom Re­pu­bli­ke Srp­ske”, is­ta­kao je Ćo­sić.

VIDEO BONUS:Izvor: Politika.rs

Komentari (0)

    Trenutno nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!

Ostavite komentar