“Pro­ce­su­i­ra­ću Bra­na Mi­ću­no­vi­ća”: Pot­pred­sed­nik cr­no­gor­ske vla­de mesecima skuplja dokaze

Pot­pred­sed­nik cr­no­gor­ske vla­de ka­že da je nik­šić­ki bi­zni­smen i po­sle zlo­u­po­tre­ba u jed­nom ka­zi­nu po­no­vo od vla­de do­bio kon­ce­si­ju

Instalirajte našu iOS ili Android aplikaciju
Crna Gora zastava
Foto/Pixabay

Već me­se­ci­ma ozbilj­no ra­dim na is­tra­ži­va­nju i do­ku­men­to­va­nju kri­mi­na­la i zlo­u­po­tre­be nik­šić­kog bi­zni­sme­na Bra­na Mi­ću­no­vi­ća. Da­jem reč da ću pod­ne­ti kri­vič­nu pri­ja­vu i pred­u­ze­ti pro­ce­snu ini­ci­ja­ti­vu zbog zlo­u­po­tre­ba ko­je su po­či­ni­li on i nje­go­va fir­ma. Tu se vi­di ka­ko su i funk­ci­o­ne­ri 43. vla­de, ne sa­mo išli na ka­fu kod nje­ga, već mu i omo­gu­ća­va­li da vr­ši zlo­u­po­tre­be. Vr­lo kon­kret­ne do­ka­ze imam i iz­ne­ću ih u jav­nost. Bo­rim se i pro­tiv nje­ga i pro­tiv svih ko­ji se ba­ve zlo­u­po­tre­ba­ma. Ne­kad tre­ba vre­me­na, ali isti­na će iza­ći na vi­de­lo, po­ru­ču­je pot­pred­sed­nik cr­no­gor­ske vla­de za po­li­tič­ki si­stem, pra­vo­su­đe i an­ti­ko­rup­ci­ju Mo­mo Ko­pri­vi­ca.

Na­vo­di da je Mi­ću­no­vić u ok­to­bru pro­šle go­di­ne, na­kon se­ri­je zlo­u­po­tre­ba u jed­nom ka­zi­nu, po­no­vo do­bio kon­ce­si­ju od 43. vla­de. Po re­či­ma Ko­pri­vi­ce, Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je je osnov za pre­ven­ci­ju ko­rup­ci­je i rad­na gru­pa je za­vr­ši­la rad, a na una­pre­đe­nju tek­sta po­ma­ga­li su eks­per­ti.

„Jed­na od zna­čaj­ni­jih no­vi­na je­ste de­fi­ni­sa­nje ugro­ža­va­nja jav­nog in­te­re­sa i po­sto­ja­nje ko­rup­ci­je, kre­i­ra­ni su i no­vi ka­na­li pri­ja­vlji­va­nja ko­rup­ci­je, set iz­me­na se ti­če ra­da Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK), po­bolj­ša­va­nja efi­ka­sno­sti pre­kr­šaj­nih po­stu­pa­ka, za­tim de­ta­lji ko­ji se ti­ču zvi­žda­ča”, re­kao je Ko­pri­vi­ca. „Po­sto­ji ide­ja i da se do­ne­se leks spe­ci­ja­lis što se ti­če zvi­žda­ča i za to ima osno­va.”

Za Ko­pri­vi­cu je ključ­no pi­ta­nje ko­je su in­sti­tu­ci­je ospo­so­blje­ne da spro­ve­du po­stup­ke.

„Kod pred­me­ta o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu od po­tvr­đi­va­nja op­tu­žni­ce do po­kre­ta­nja ro­či­šta pro­la­zi 19 me­se­ci, u pred­me­ti­ma vi­so­ke ko­rup­ci­je od po­tvr­đi­va­nja op­tu­žni­ce do po­kre­ta­nja ro­či­šta pro­la­zi 28,6 me­se­ci. To vam go­vo­ri ko­li­ko su ne­e­fi­ka­sni po­stup­ci i ko­li­ko ni­je de­lo­tvo­ran me­ha­ni­zam prav­ne dr­ža­ve. Mo­ra­mo da ospo­so­bi­mo in­sti­tu­ci­je i uve­de­mo red”, re­či su Ko­pri­vi­ce. Do­da­je da Cr­na Go­ra ima „sna­žnu re­form­sku vo­lju i cilj za iz­grad­nju čvr­stog nor­ma­tiv­nog i in­sti­tu­ci­o­nal­nog okvi­ra za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la”.

Po­sla­nik De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je Mi­lun Zo­go­vić ka­že za „Po­li­ti­ku” da pred­u­slo­vi tek tre­ba da se po­sta­ve ka­ko bi se bo­ri­lo pro­tiv ko­rup­ci­je. „Na pro­da­ju su bi­li isto­ri­ja, re­li­gi­ja, obra­zo­va­nje mla­dih, a mi sve­do­ci ka­ko se ko­rup­ci­ja 30 go­di­na usa­vr­ša­va­la, s čim od­go­vor­na dr­ža­va tre­ba da se uhva­ti uko­štac. Neo­p­hod­no je da po­sta­vi­mo in­sti­tu­ci­je na svo­je no­ge i da one ra­de u skla­du sa svo­jim ovla­šće­nji­ma. Dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma tre­ba da da­mo od­go­va­ra­ju­će in­stru­men­te ka­ko bi bi­le efi­ka­sne”, oce­na je Zo­go­vi­ća.

ASK bi se, ka­že, iro­nič­no mo­gla na­zva­ti Agen­ci­jom pro­tiv spre­ča­va­nja ko­rup­ci­je.

„Ne­ma­mo de­blo­ki­ra­ju­ći me­ha­ni­zam za ovu si­tu­a­ci­ju ko­ja nas je za­de­si­la – da od ju­la 2023. ne­ma­mo Sa­vet ASK. Što se ti­če zvi­žda­ča, sa­gla­san sam da to tre­ba re­ša­va­ti leks spe­ci­ja­li­som”, po­ru­ka je Zo­go­vi­ća.

Biv­ši mi­ni­star po­li­ci­je Fi­lip Adžić, sa­da po­sla­nik Gra­đan­skog po­kre­ta URA, ka­že da će po­dr­ža­ti sve no­ve ala­te pro­tiv ko­rup­ci­je.

„Mi­slim da na­še in­sti­tu­ci­je u ovom ka­pa­ci­te­tu ne mo­gu u pot­pu­no­sti da spro­vo­de ove za­ko­ne i bo­re se pro­tiv ko­rup­ci­je. Ni­kad mi ni­smo kri­ti­ko­va­li ime­no­va­nja jer je ne­ko pri­pa­dao ne­koj par­ti­ji ili op­ci­ji, već smo bi­li pro­tiv ime­no­va­nja ko­ja su obe­le­ži­la pe­ri­od tri­de­se­to­go­di­šnje vla­da­vi­ne. Ho­će li no­vim za­kon­skim re­še­nji­ma bi­ti po­bolj­šan rad ASK, ne znam, ali za­vi­si­će od po­li­ti­ke i lju­di ko­ji će bi­ti iza­bra­ni da vo­de tu in­sti­tu­ci­ju. ASK ni­je ostva­rio svo­ju svr­hu”, stav je Adži­ća, ko­ji do­da­je da su po­je­di­na no­va ka­drov­ska re­še­nja iz De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta “lo­ša po­ru­ka za gra­đa­ne”.

VIDEO BONUS:Izvor: Politika.rs

Komentari (0)

    Trenutno nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!

Ostavite komentar