No­vi ure­đa­ji na In­sti­tu­tu za on­ko­lo­gi­ju, građani neće morati u inostranstvo

De­ca i od­ra­sli od sep­tem­bra ne­će mo­ra­ti u ino­stran­stvo na zra­če­nje ce­log te­la

Instalirajte našu iOS ili Android aplikaciju
Foto/Pixabay.com

Za­hva­lju­ju­ći no­voj opre­mi za teh­ni­ku zra­če­nja ce­log te­la TBI (To­tal Body Irra­di­a­tion), ko­ju je do­bio In­sti­tut za on­ko­lo­gi­ju i ra­di­o­lo­gi­ju, od­ra­sli i de­ca od kra­ja le­ta ne­će mo­ra­ti da idu u ino­stran­stvo, iz­ja­vi­la je ju­če mi­ni­star­ka zdra­vlja Da­ni­ca Gru­ji­čić. Pod­se­ća­ju­ći da se u Sr­bi­ji go­di­šnje od on­ko­lo­ških bo­le­sti le­či 200.000 pa­ci­je­na­ta, mi­ni­star­ka zdra­vlja na­gla­si­la je da se ne sme do­zvo­li­ti da in­sti­tut kao vo­de­ća usta­no­va ka­da su on­ko­lo­ške bo­le­sti u pi­ta­nju, bu­de bez no­vih apa­ra­ta. Na in­sti­tu­tu je ju­če u rad pu­šten i no­vi ure­đaj za ki­lo­vol­ta­žnu ra­di­o­te­ra­pi­ju na­me­njen zra­če­nju ma­lig­nih tu­mo­ra po­vr­šin­ske lo­ka­li­za­ci­je, vre­dan 47,8 mi­li­o­na di­na­ra.

Gru­ji­či­će­va je na­gla­si­la da je teh­ni­ka TBI od su­štin­skog zna­ča­ja u pri­pre­mi pa­ci­je­na­ta za tran­splan­ta­ci­ju ko­šta­ne sr­ži i da su zbog nje pa­ci­jen­ti do sa­da upu­ći­va­ni u ino­stran­stvo. Na­ve­la je i da je rad na tom pr­o­jek­tu po­čeo odav­no, pre­no­si Tan­jug. „Na­ši fi­zi­ča­ri i na­ši ra­di­ja­ci­o­ni on­ko­lo­zi ulo­ži­li su ve­li­ki na­por i mi­slim da su na­pra­vi­li svo­ju teh­ni­ku ko­jom će to ra­di­ti, ko­ja je bo­lja od po­sto­je­ća u sve­tu”, re­kla je mi­ni­star­ka Gru­ji­čić.

Na­gla­si­la je da „mo­ra­mo ima­ti no­vu zgra­du”, da­le­ko vi­še apa­ra­ta, da na­ši apa­ra­ti da­le­ko kra­će tra­ju jer se pa­le u se­dam sa­ti, a ga­se u dva po­sle po­no­ći. „To ne po­sto­ji nig­de u sve­tu. Cilj nam je bio da pa­ci­jen­ti ne če­ka­ju i opet sve vi­še i vi­še pa­ci­je­na­ta”, ka­za­la je ona.

Na no­vom ju­če u rad pu­šte­nom je­din­stve­nom ure­đa­ju, na­ba­vlje­nom za­hva­lju­ju­ći Mi­ni­star­stvu zdra­vlja, po­če­la je te­ra­pi­ja za pr­vog pa­ci­jen­ta. Ra­di­ja­ci­o­ni on­ko­log Mar­ko Jo­va­no­vić na­gla­sio je da će no­vi ure­đaj po­red zra­če­nja le­zi­ja na ko­ži, tu­mo­ra ko­že i na pr­vom me­stu ne­me­la­nom­skih le­zi­ja, ali i kr­va­re­ćih le­zi­ja dru­ge eti­o­lo­gi­je, omo­gu­ći­ti i le­če­nje ne­kih be­nig­nih de­ge­ne­ra­tiv­nih obo­lje­nja i artro­za po­put smr­znu­tog ra­me­na, te­ni­skog lak­ta.Izvor: Politika.rs

Komentari (0)

    Trenutno nema komentara. Budite prvi koji će komentarisati!

Ostavite komentar